fbpx
02-328-5997

Cookies Policy

นโยบายเกี่ยวกับใช้งานคุกกี้

บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (“บริษัทฯ”) อาจใช้คุกกี้ (Cookies) [เว็บบีคอน (web beacons) แทรกกิ้ง พิกเซล (tracking pixels)] และเทคโนโลยีอื่นใด ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ในขณะที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gourmetprimo.com] ซึ่งรวมไปถึงการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นๆ เช่น แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ (รวมเรียกว่า “Site”) [เพื่อเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาประสบการณ์เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน]

การใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

คุกกี้คืออะไร?

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ (Cookies) บน Site เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่มาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ บน Site โดยคุกกี้ (Cookies) จะทำให้บริษัทฯ ได้ทราบว่าท่านใช้ Site ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ใด มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาใน Site อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านทาง Site ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

ในระหว่างการใช้เยี่ยมชม หรือใช้บริการ Site ท่านอาจพบว่าเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) ต่อไปนี้

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

คุกกี้ (Cookies) เพื่อการวิเคราะห์จะคอยตรวจดูว่าผู้ใช้บริการ / ผู้เข้าชม Site นั้น มีการเข้าสู่ Site ผ่านทางวิธีการใด และมีการตอบสนองอย่างไรต่อ Site และมีการเข้าชมเนื้อหาส่วนใดใน Site บ้าง คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้จะช่วยเก็บข้อมูลทำให้บริษัทฯ ได้รับทราบว่า ลักษณะการปฏิบัติงาน / กิจลักษณ์ (features) ใดใน Site ที่ปฏิบัติงานได้ดีที่สุด และลักษณะการปฏิบัติงาน / กิจลักษณ์ (features) ใดที่ควรต้องปรับปรุง เพื่อให้ Site ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ของบริษัทฯ

คุกกี้ (Cookies) ของบริษัทฯ เรียกว่าคุกกี้ของเจ้าของ Site” คุกกี้ (Cookies) เหล่านี้เป็นคุกกี้ (Cookies) ที่จำเป็นต้องมีใน Site เพื่อให้ Site สามารถปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม และเป็นปกติ

หากไม่มีคุกกี้ของเจ้าของ Site หรือท่านเลือกที่จะกำหนดให้คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้หยุดทำงานบนบราวเซอร์ของท่าน อาจก่อให้เกิดผลกระทบทำให้ Site ไม่สามารถปฏิบัติการได้ตามปกติ

คุกกี้ที่จดจำการปรับตั้งค่าเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ

คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชม/ใช้บริการบน Site และการกำหนดและตั้งค่าของผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชม/ใช้บริการบน Site ได้ คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้จะใช้เพื่อบันทึกประวัติในการเปิดดูเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ใช้บริการ และจดจำการตั้งค่าและความชอบของผู้ใช้บริการแต่ละครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อที่เวลาผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชม/ใช้บริการบน Site นั้นกลับเข้ามาเยี่ยมชม Site อีกครั้งจะได้ไม่ต้องตั้งค่าต่างๆ ใหม่อีกครั้ง ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าภาษา หรือขนาดตัวอักษรที่ปรากฏหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว เป็นต้น

คุกกี้เพื่อความปลอดภัย

คุกกี้ (Cookies) เพื่อความปลอดภัยใช้เพื่อระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยในการะบุยืนยันตัวผู้ใช้บริการ และเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการและการใช้สิทธิ / บริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการจากการถูกบุคคลอื่นนำข้อมูลของผู้ใช้บริการมาใช้โดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

คุกกี้เพื่อการจัดการ Site

คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้ถูกนำมาใช้เพื่อให้เว็บไซต์สามารถที่จะรับรู้และระบุตัวตนและข้อมูลของท่านตลอดเวลาที่ท่านมีการใช้บริการบน Site เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านถูกตัดการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์อย่างไม่ทันคาดคิด ท่านไม่สามารถจะกำหนดค่าให้เฉพาะคุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้เท่านั้นที่หยุดการดำเนินการได้ หากจะให้คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้หยุดการปฏิบัติงานจำเป็นต้องกำหนดค่าให้คุกกี้ (Cookies) ทุกประเภทหยุดการทำงานทั้งหมด

คุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้อาจมีการบันทึกลงในบราวเซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีการให้บริการของหลายบริษัทฯ ซึ่งมีบริการของเรารวมอยู่ด้วย คุกกี้ประเภทนี้จะอนุญาตให้บุคคลภายนอกอื่นที่มีการให้บริการบนเว็บไซต์นั้นเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้ด้วย

รายละเอียดของของคุกกี้ที่ใช้บน Site ของบริษัทฯ

การปรับแต่งและตั้งค่าคุกกี้ที่ใช้บน Site

ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับ ตั้งค่า หรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ (Cookies) ที่มีการใช้บน Site ได้ โดยการปรับตั้งค่าคุกกี้ดังนี้

เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่นอาจเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของท่านได้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์อื่นเหล่านั้นและไม่มีความรับผิดชอบต่อคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้ (Cookies) นั้น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที่มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น) ดังนั้น การใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจึงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (http://www.gourmetprimo.com/wp-content/uploads/2022/09/GP-Privacy-Notice-for-website.pdf) ของบริษัทฯ ด้วย ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เมื่อมีความจำเป็นตามสมควร โดยเมื่อมีการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว (โดยจะระบุว่าเป็น นโยบายฉบับปรับปรุงล่าสุดที่ใช้บังคับ) ทั้งนี้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทฯ ทำการลงประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงล่าสุดใน Site 

บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อให้ท่านได้รับทราบสิทธิและวิธีการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ โปรดทราบว่าเมื่อบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านรับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายของบริษัทฯ แล้ว และท่านได้กดตกลงรับทราบการปรับปรุงนโยบายฉบับล่าสุดที่มีการลงประกาศใน Site นี้แล้ว พร้อมกับการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ Site ของบริษัทฯ ต่อไป กรณีดังกล่าวแสดงว่าท่านได้สมัครใจยินยอม และตกลงให้ใช้นโยบายฉบับปรับปรุงล่าสุดเพื่อการบังคับกับท่านแล้ว

การติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิอย่างใดๆ ของท่านที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหัวข้อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวมายังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางการติดต่อของทางบริษัทฯดังต่อไปนี้

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

โทรศัพท์: 02-328-5997
อีเมล: dpo-office@bangkokaircatering.com
โปรดระบุหัวข้ออีเมลเป็น :ขอแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่: บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 129 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ตัวอย่าง banner สำหรับการขึ้นหน้า website เพื่อลิ้งค์เข้ามาที่ Cookies Policy และการปรับแต่ง Cookies

บริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และการบริการของเรา ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ได้ที่นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้” (http://www.gourmetprimo.com/wp-content/uploads/2022/09/Cookies_Policy_GP.pdf) และสามารถปรับตั้งค่าคุกกี้ซึ่งมีการใช้บนเว็บไซต์ได้ที่นี่ ยอมรับ / ไม่ยอมรับ

หมายเหตุสามารถทำเป็นลิ้งค์ และสร้างปุ่มที่ให้เลือกว่าจะ enable หรือ disable คุกกี้เหล่านั้น (ยกเว้นเฉพาะคุกกี้ที่ไม่สามารถปรับแต่งได้ ต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนว่า “Necessary” และไม่ต้องมีปุ่มให้เลือก